Szolgáltatásaim

Alcím

Jogi tanácsadás:

A jogi tanácsadás egyszerűnek tűnő, mégis összetett, és nagyon komoly felelősséggel járó ügyvédi tevékenység. Tartalmát tekintve egy ügyvédi tanácsadás biztos és részletes szakmai tudást és gyakorlati tapasztalatot igényel. Ennek ismeretében felelősséggel nyilváníthatok véleményt egy konkrét jogi üggyel kapcsolatban. A tanácsadást követően Önnek lehetősége nyílik eldönteni, hogy milyen további jogi lépéseket kíván megtenni és erre vonatkozóan kíván-e megbízást adni. A tanácsadás még nem jelent megbízást. Az előre egyeztetett időpontban történő konzultáció, tanácsadás során feltárásra kerül az adott ügy minden részlete, azaz a "tényállás". Az első konzultáció óradíjas elszámolásban történik, ennek időtartama általában 1 óra. Ekkor tudjuk megbeszélni azt is, hogy szükségesek-e további jogi lépések az ügyében, ennek mennyi lehet az időtartama. Mennyi lesz az ügyvédi munkadíja, valamint az egyéb járulékos költsége (bíróság felé fizetendő illeték, szakértői díjak). Az is lehet, hogy Önnek egy konzultáció elegendő a kérdése megválaszolásához és nincs szükség jogi képviselő megbízására. Ezt követően - szükség szerint - elkészítésre kerül a meghatalmazás és az ügyvédi megbízási szerződés, melynek során Ön rendelkezésemre bocsát minden olyan iratot és adatot, mely az adott ügy ellátásához szükséges.

Okiratszerkesztés:

Adásvételi (CSOK-os szerződések) és egyéb szerződések készítése, teljes körű ingatlannal kapcsolatos ügyintézés - Ajándékozási szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése - Öröklési, életjáradéki szerződés, tartási szerződés elkészítés - Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek - Társasházak, lakásszövetkezetek jogi képviselete, tanácsadás és képviselet - Ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése - Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése - Birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek - Földhasználat, ráépítés - Földhivatal előtti teljes körű ügyvédi képviselet

Egyéb polgári jogi szerződések

- Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése - Kölcsönszerződések - Házassági és élettársi vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások - Bérleti és használati jogot biztosító szerződések - Megbízási szerződések - Vállalkozási, építési, tervezési szerződések - Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése és megkötése - Hagyatéki szerződések

Gazdasági társaságok, szövetkezetek általános, a tartós jellegű képviselete

Gazdasági társaságok, szövetkezetek általános, a tartós jellegű képviselete

Céges ügyfeleim számára gazdasági tevékenységük valamennyi területét lefedő, komplex jogi szolgáltatást nyújtok. Ez magában foglalja az ügyfelek követeléseinek kezelését, szerződéseit, társasági jogi ügyeit. Tanácsadást nyújtok kereskedelmi megállapodások megkötéséhez, ellátom képviseletüket peres és peren kívüli ügyekben bíróságok és hivatalok előtt.

Elektronikus ügyintézés:

- elektronikus cégeljárás, teljes körű cégalapítás, átalakulás, végelszámolás, képviselet felszámolási eljárásban (hitelezői választmány stb.) - elektronikus fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárások indítása, végrehajtási eljárásokban történő jogi képviselet - alapítványok egyesületek alapítása, jogi képviselete

POLGÁRI PERES KÉPVISELET

POLGÁRI PERES KÉPVISELET

- a gazdaság jog valamennyi területén (vállalkozás, tervezés, kivitelezés, fuvarozás, szállítmányozás, megbízás, stb.) - házassági perek, házassági vagyonjogi és ingatlannal kapcsolatos perekben történ képviselet, a családjog teljes területe, házassági bontóperek - Házassági bontóperekkel (válással) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt - szülői felügyelettel kapcsolatos (gyermek elhelyezési) ügyek, gyermektartással, rokontartással összefüggő perek

Mottó

Mottó

Ügyvédnek lenni nem foglalkozás, hanem hivatás. Egész életre szóló elköteleződés, amely elkísér mindenkor, mindenhová.

Együttműködő partnereink

Mocsári Lászlóné
Mocsári Lászlóné
Ventconsulting Kft. ügyvezetője
Könyvelés Info Bt.
Könyvelés Info Bt.
könyvelőiroda, partner a gazdasági ügyekben

Hírek

Kezdőlap és szolgáltatások

Az igazságszolgáltatás sajátos rendszerben folyik tovább

Kormány 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről rögzíti,  hogy ha a határidő a polgári peres és nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet [a továbbiakban: 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti rendkívüli ítélkezési szünet] elrendelése és e rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik e rendelet hatálybalépését követő 30. napig.

A folyamatban lévő perekben minden Polgári perrendtartásban rögzített  határidő telik. A bíróságok és az egyes  más hatóságok a továbbiakban akként végzik a hatósági feladataikat , hogy személyes megjelenést igénylő eljárásokat nem folytathatnak le. 

A peres eljárásokban írásbeli előkészítés folyik, a feleket írásban nyilatkoztatják, sőt a perfelvételt is le lehet zárni az írásban történő nyilatkozatok alapján. Sőt jogszabályi lehetőséget kaptak a bírák arra is, hogy a felek személyes meghallgatása nélkül ítéletet hozzanak.

A rendelet preferálja az elektronikus úton, ún. távmeghallgatás útján történő tárgyalásokat, amelyeknek megítélésem szerint jelenleg egyik bíróságon sem adottak a technikai feltételei.

A keresetlevelek beadásával kapcsolatos új szabályok azonban egyértelműen az ügyfelek részére jelentenek könnyítést.

Mivel a rendelet számunkra, ügyvédek számára is rengeteg tisztázandó kérdést vet fel a jövőbeni alkalmazás tekintetében sok a bizonytalanság.

————————————————————————————-

Ezúton tájékoztatom Tisztelt meglévő és jelenlegi ügyfeleimet, hogy a fokozott egészségügyi biztonsági előírások megtartásával az ügyintézés az irodámban előzetes időpont egyeztetést követően továbbra is lehetséges.

——————————————————————————————

RENDKÍVÜLI ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉKEN IS

A Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a Legfőbb Ügyész javaslatára a Kormány 2020. március 15-én hatályba lépett, 45/2020.(III.14.) Korm. rendeletével a bíróságokon rendkívüli ítélkezési szünet került elrendelésre.

A rendelet értelmében a Miskolci Törvényszéken 2020. március 16. napjától kezdődően a tárgyalások nem lesznek megtartva.

Az érintett ügyekben a tárgyalások új időpontjáról az ügyfelek minden esetben tájékoztatást fognak kapni.

Miskolc, 2020. március 15.

 

Júliustól változott a székhelyszolgáltatás

2017. július 1-jétől kezdődően a székhely biztosítására kizárólag a rendeletben foglaltaknak megfelelő tartalmú, írásba foglalt megbízási szerződés köthető a székhelyszolgáltatást igénybe vevő (megbízó cég) és a székhelyet biztosító (megbízott) között. Az ilyen szerződéssel egy tekintet alá esik a felek bármely szerződése, ha annak eredményeként biztosítja a cég a székhelyét, azonban az ingatlant ténylegesen nem használja, és a székhelyhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek nem a cég törvényes vagy szervezeti képviselője vagy alkalmazottja tesz eleget.

A székhelyszolgáltatási szerződés nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a céget is határozott időre létesítették. Fontos szabály továbbá, hogy a felek a szerződés megkötését követő egy éven belül nem gyakorolhatják a rendes felmondás jogát. Székhely csak olyan ingatlan lehet, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A cég a szerződésben köteles meghatározni azon iratait (azok fajtáit), amelyeket a székhelyen kíván őrizni, rendelkezésre tartani. Ezen iratok köre a rendelet szerint legalább a cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját jelenti.

A megbízott köteles biztosítani, hogy a cég cégtábláját az ingatlanon, jól látható helyen kifüggesszék, köteles továbbá a cég iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, illetve a saját irataitól, ingóságaitól elkülöníteni, valamint tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetni azokról az iratokról és ingóságokról, amelyeket a szerződés alapján tart magánál. A szerződés megszűnésekor a megbízott kötelezettsége a nála lévő iratok, ingóságokat jegyzékkel együtt történő átadása. A legfontosabb feladata, hogy köteles gondoskodni a cégnek címzett küldemények átvételéről és erről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. Kiemelendő ugyanakkor, hogy nincs helye a küldemények megbízott általi továbbküldésének és átirányításának.

A megbízó az adózás rendjéről szóló törvény szerint köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

A 2017. július 1-jén már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek legkésőbb 2017. augusztus 31-éig a rendeletben előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre közöttük, akkor a szerződést írásba foglalni. Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszony 2017. augusztus 31-éig megszűnik.

Joganyag: 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet a székhelyszolgáltatásról
Módosítja: –
Megjelent: MK 2017/80. (VI. 01.)
Hatályos: 2017. 07. 01.
Megjegyzés: új jogszabály

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak, információk nem minősülnek sem jogi, vagy egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.

Ezt a honlapot a Miskolci Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint http://www.miskolciugyvedikamara.hu, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassam ügyvédi irodámat, és arról általános jellegű információval szolgáljak. Jelen oldal az  ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) MÜK Szabályzatban foglalt az ügyvédi honlap tartalmáról szóló rendelkezések figyelembe véve készült.

Bernátné dr. Gönczi Ágnes ügyvéd

Ingatlanvásárlási tudnivalók:

Mit tegyünk, ha megtaláltuk álmaink otthonát?

Először is semmiképpen ne hagyja ki az ingatlan tulajdoni lapjának a megtekintését még mielőtt ajánlati kötöttséget vállalna akár egy előszerződés akár egy ingatlanközvetítő irodánál aláírt okirattal.

Nem lényegtelen kérdés ugyanis, hogy az adott ingatlan forgalomképes-e, azaz nem terheli valamilyen jog, teher: haszonélvezeti jog, jelzálogjog, végrehajtási jog, más tulajdonos társat vagy egyéb személyt megillető egyéb jog.

Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása túlnyomórészt jogi szaktudást igényel, ezért mindenképpen indokolt lehet ügyvédi segítség igénybevétele, amelynek a költsége elenyésző ahhoz képest, amit egy rosszul kalkulált és megkötött adásvételi szerződéssel veszíthet a vevő.

Egy mindenki által a saját ügyfél kapuján lekérhető e-hiteles tulajdoni lap 1.000,-Ft-os költséggel elérhető, és biztosítja az eladóval történő tárgyaláshoz szükséges információkat.

A szerződés megkötését megelőzően célszerű lehetőség szerint tisztázni az ingatlan műszaki állapotát, és a vevő által vállalható javítások és egyéb kötelezettségek nagyságrendjét.

Családi ház esetében kérjük el a kiviteli terveket, az építési engedélyt, valamint a használatbavételi engedélyt is.

Szükség esetén szakember igénybevételével tekintsük meg az ingatlant és hasonlítsuk össze a terveken szereplő az építési hatóság által engedélyezett és a jelen állapotában megtalálható állapotát.

Sokszor találkozunk ugyanis azzal az esettel, amikor az évek során a tulajdonosok engedély nélkül építik tovább, vagy átépítik az épületet és hozzá tartozó részeket, amelyek további jogi eljárásokat, esetleg bírságot is vonnak maguk után.

A tájékoztatás elmaradása szavatossági kötelezettséget ró az eladóra.

Tehát amennyiben az eladó nem tájékoztatja teljes körűen a vevőt a szerződés megkötésekor az ingatlan valós állapotáról, és az azt érintő valamennyi lényeges körülményről, úgy az ebből eredő valamennyi jogkövetkezményt neki kell viselnie.

Ez lehet a vevő részéről a szerződéstől történő elállás és a szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség visszatérítése a vevő részére, aki ezen felül a szerződéskötés elmaradásából eredő kárának a megtérítésére is igényt tarthat.

Külön felhívnám a figyelmet azokra a szerződési kikötésekre, amikor az ingatlanközvetítő iroda díjazása, jutaléka a vevőt terheli akár részben, akár egészben az adásvételi szerződés megkötésekor. Megítélésem szerint az eladó és az ingatlanközvetítő ilyen megállapodást érvényesen nem is köthetnek egymással, hiszen éppen a vevő, akit a jutalékfizetési kötelezettség terhelni fog, nem ismeri ennek a megállapodásnak a részleteit és csak akkor válik előtte ismertté, ha az adásvétel körében ajánlatot tesz.

Egy szerződés akkor tölti ki a valós célját, ha mind az eladó mind pedig a vevő megtalálja benne a számára elfogadható számításait. Ekként A feleknek úgy kell érezniük, hogy mindketten jó üzletet kötöttek.

A szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd szerződéskötéskor mindkét felet köteles képviselni, és mindkét felet köteles tájékoztatni a szerződés megkötésével kapcsolatosan őket jogosító és terhelő jogokról és kötelezettségekről, a szerződés megkötése következtében keletkező adó és illetékfizetési kötelezettségekről.

Az adásvételi szerződés benyújtása túlnyomórészt a jogi képviselő részéről történik meg és a földhivatal is számára postázza valamennyi határozatát is, ideértve a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos döntését is.

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az ügyvéd köteles ezt továbbítani a szerződő felek részére.

A szerződéskötéssel kapcsolatos ügyvédi munkadíj mindig a felek megállapodásának tárgya, amely az általános tapasztalat szerint a szerződéskötési érték 1 %-a között mozog.

Ennek viselése túlnyomórészt a vevőt terheli. De a felek természetesen ettől eltérően is megállapodhatnak.

Mi a különbség a foglaló és az előleg között?

Ptk. 6:185. § [Foglaló]

(1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik.

(2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.

(3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

(4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.

(5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

 

Mit tegyünk akkor, ha eljutottunk házasság felbontásának szándékáig?

Rendkívül nehéz élethelyzetbe kerül az ember, amikor úgy érzi, hogy a már meglévő kapcsolatát nem bírja és nem is kívánja tovább fenntartani.

Mielőtt a végleges döntést a válással kapcsolatosan meghozzuk, célszerű előtte szakemberrel konzultálni.

Néha nem is látják át az ügyfelek mekkora terhet vesznek a nyakukba az évekig tartó pereskedéssel, a közös gyerekek ide-oda taszigálásával, egymás életének a megkeserítésével.

Nyilván nehéz azt feldolgozni, ha az általunk korábban szeretett személy már nem úgy viselkedik akár velünk, akár a közös gyermekek irányában. Netán egy harmadik fél megjelenése is beárnyékolja a korábban harmonikusan működő kapcsolatot.

Mindenképpen szükséges azonban tisztázni magunkban, hogy kell-e törekednünk arra, hogy a volt házastársunk részt vegyen a további életünkben akár azért, mert gyermekeink apja, illetve édesanyja, netán közös hiteltartozások, vagy közös cégben fennálló vagyoni viszonyok még hosszú évekig szükségessé teszik az együttműködést. Ennek a kérdésnek a megválaszolása ugyanis meghatározza a további lépéseinket.

Általános tapasztalatom, hogy azok a felek, akik idejekorán ügyvédhez fordulnak és felteszik neki az őket leginkább mozgató kérdéseket, a kapott válaszok tükrében sokkal hamarabb sikerül egy válópert lezárni és békés, mindkét fél számára kedvező megoldással felbontani a házassági köteléket.

Az emberek fejében számos olyan téves elmélet kavarog, amely egy válóperben megnehezíti a vagyoni viszonyok rendezését, illetve a gyermekekkel kapcsolatos döntési helyzetek megfelelő értékelését.

Nem mindegy ugyanis, hogy ki fogja használni az utolsó közös lakásunkat, ki lesz a gyermek szülői felügyeleti jogának kizárólagos feljogosítottja, vagy netán közös szülői felügyelet alatt nevelkednek tovább a gyermekeink. Kell-e gyermektartásdíjat fizetni és mennyit, illetve hogyan tartsa a távol élő szülő a gyermekkel a kapcsolatot, és jár-e bármelyik házastársnak házastársi tartás.

Ezek azok a kérdések, amelyekről a házastársaknak meg kell állapodniuk ahhoz, hogy a bíróság egy – kiskorú gyermek megléte esetén – kettő tárgyaláson jogerősen felbontsa a házassági köteléket.

Amennyiben kiskorú gyermek szülői felügyeleti jogáról is dönteni kell, úgy mindenképpen két tárgyalás szükséges.

Bármelyik kérdésben nem sikerül a feleknek egyező álláspontra helyezkedniük már nem bontható fel a házasság a felek egyező akaratnyilvánítása alapján, hanem annak megromlásához vezető okok feltárásával folytatódik tovább az eljárás.

Ebben az esetben az erre hivatkozó félnek bizonyítania kell a házasság végleges megromlásához vezető okok meglétét és annak ok okozati összefüggését a házasság végleges megromlásával kapcsolatban. Erre azonban szerencsére csak ritkán kerül sor, mert az esetek többségében a felek belátják, hogy ezek a perek nem segítik előbbre az egymás közötti feszültségek és vitás kérdések megoldását, csak fölösleges idegességet és számos értelmetlenül  a bíróságon eltöltött időt és költséget eredményez.

Mindamellett egy ilyen perben a szülők és gyermekek kapcsolata is helyrehozhatatlanul sérülhet.

Sokszor egy ilyen válóper csak szakítópróbát jelent a felek között és számos esetben van tapasztalatom arról, hogy a felek kibékültek, mert a döntésük véglegesítésével gyakorlatilag rájöttek arra, hogy nem ez a megoldás a problémáikra, hanem a kapcsolatukat kell helyrehozni.

A praxisomban mindig arra törekedtem és arra törekszem ma is, hogy egy válóper során minél kisebb áldozattal történjen meg az ágytól-asztaltól elválás, és amilyen gyorsan csak lehet, befejezésre kerüljön lebonyolításra a bírósági per.

Ahhoz hogy mindenki új életet tudjon kezdeni, tiszta lappal kell rendelkeznie.

Alapelvem mindig az volt, hogy ugyanolyan kulturáltan és emelt fővel kell kimondani a boldogító nemet, mint ahogyan a házasság megkötésekor a boldogító igent mondták ki a házasulandók.

 

Irodám Miskolc belvárosában, a Pláza másik oldalán a Szentpáli u. 13. szám alatti ház belső udvarában nyugodt, csendes helyen található,  felújított épület földszintjén. Az épülethez a kovácsoltvas kapun keresztül jutunk be, az udvaron végighaladva, annak bal oldali hátsó részén található az iroda.

A parkolás a környéken –a Régiposta utcában, vagy a Horváth Lajos utcában könnyen megoldható. A Plaza parkolóháza közvetlenül szemben az utcafronti épülettel szemben található. Tömegközlekedéssel és gépkocsival is egyaránt egyszerűen megközelíthető az iroda.

cof

 

[/ intergeo]

Bernátné dr. Gönczi Ágnes ügyvéd

E-mail:
drberniagi@gmail.com
goncziagnes@citromail.hu

Telefon és fax:
+36 46 382 033
+36 20 357 6266

Iroda:

  • 3525 Miskolc, Szentpáli u. 13. Fszt/4

1992-ben végeztem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karának nappali tagozatán.

1995. évben szakvizsgáztam és 1996. február 01. óta dolgozom egyéni ügyvédként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi kamara tagjaként.

Kamarai azonosító (KASZ): 36057556

Adószám: 49417366-1-25

Bankszámla: Raiffeisen Bank: 12046119-01697230-00100007

Ügyvédi letéti számla: Raiffeisen Bank: 120461190-1697230-00200004

 

Büntető és szabálysértési ügyekben történő képviselet

1992. óta rendelkezem a büntetőjog területén gyakorlattal Miskolcon és vonzáskörzetében, 1996-tól praktizálokügyvédként.

Vállalom valemennyi büntető ügyekben eljáró hatóság előtti védelem ellátását, szabálysértési eljárásokban történő eljárást, tanú jogi képviseletét, és sértetti képviseletet is.

Amennyiben Önnel szemben büntető vagy szabálysértési eljárás indul, konzultáljon velem!

Elengedhetetlen, hogy tisztában legyen azzal, milyen jogok és kötelezettségek illetik meg és terhelik Önt az eljárás során! Ebben hathatós segítségére lehetek még akkor is, ha az első konzultációt követően nem születik megbízási szerződés közöttünk, azaz Ön úgy dönt, hogy valamennyi Ön számára fontos információ birtokába került és egyenlőre nem kíván védőt megbízni, vagy nincs szüksége ügyvédre.

Ez az utóbbi eset természetesen csak akkor működhet, ha a törvényben előírtak szerint nem áll fenn a kötelező védelem esete. Ekkor ugyanis a hatóság védőt rendel ki  az Ön részére, aki az eljárás során ellátja a törvényben foglalt kötelezettségeit.

Az új büntető eljárási szabályok sajátossága folytán azonban nem biztos, hogy minden nyomozati cselekmény alkalmával ugyanazzal a kirendelt védővel fog találkozni, így esetleg mire az eljárás véget ér több ügyvéd is el fog járni az Ön érdekében.

Amennyiben megtisztel a bizalmával, úgy az Önnel szemben folyó, vagy Önnel kapcsolatos eljárásban személyesen fogom ellátni a védelmét, és megteszek minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy a jogi lehetőségekhez képest az Ön számára megfelelőbb eredményt érjük el.

Vissza a lap tetejére